KONDENZACIONI OPTIMONIA ZATVOREN "ZS" I OTVOREN "OS" SISTEM SUŠENJA

Sušenje se može obavljati u sušarama zatvorenog i otvorenog tipa. Između ova dva sistema postoji BITNA - NEPREMOSTIVA razlika u korist zatvorenog sistema!

ZAŠTO?

1 – Ušteda električne energije 3 do 5 puta u zatvorenom sistemu (ZS) u odnosu na otvoren sistem (OS) sušenja. Zato što zatvoren sistem zadržava energiju pare u sušari, koristi je i na taj način proizvede 3 do 5 puta više energije od one koju uzima iz električne mreže.

KAKO JE TO MOGUĆE?

Zatvoren sistem poseduje HLADNU KONDEZACIONU KOMORU koju GREJE topao vazduh i para koja dolazi iz TOPLE KOMORE i tako se "ČUVA" energija!
Otvoren sistem ne poseduje hladnu kondenzacionu komoru i "BACA" u okolinu energiju toplog vazduha i pare nepovratno!

2 - Zatvoren sistem ima 3 do 4 puta manju instalisanu snagu i tako troši 2 do 5 puta manje energije u poređenju sa otvorenim sistemom. Tako se dobija se tri do četiri puta veća korisnost u zatvorenom sistemu u odnosu na otvoreni. Npr. ako je instalisana snaga u sušari sa zatvorenim sistemom 1 kW, u sušari sa otvorenim sistemom instalisana snaga će biti 4 kW, pri istom kapacitetu!

KAKO JE TO MOGUĆE?

Zato što iz sušare sa zatvorenim sistemom ističe voda a ne para (ona se kondenzuje unutar sistema). Jedan kilogram pare koju proizvedemo u toploj komori prilikom sušenja "bogatiji" je za 0,64kWh /kilovatčasa/ od vode na istoj temperaturi!!
Tako para i topao vazduh "ostavljaju" sušari sa zatvorenim sistemom oko 80 kWh toplotne energije na svakih 100 litara vode koja izađe iz sušare sa zatvorenim sistemom!!

3 - kondenzaciona sušara XEROMON50 ZS (32.4 m2) sa toplotnom pumpom otplati ulaganje u zatvoren sistem za oko šest do osam meseci neprekidnog rada samo po osnovu razlike u potrošnji struje u odnosu na sušaru otvorenog sistema istog kapaciteta- EURUS50 OS (32.4 m2)!

KAKO JE TO MOGUĆE?

Tako što sušara XEROMON50 ZS (32.4 m2) sa toplotnom pumpom uštedi godišnje preko 100 000 kWh električne energije* u odnosu na sušaru sa otvorenim sistemom istog kapaciteta EURUS50 OS (32.4 m2)!!

4 - Zatvoren sistem suši na nižoj temperaturi nego otvoren sistem, istim učinkom.

ZAŠTO SE TO DEŠAVA?

Da bi se skratilo vreme sušenja i sušilo na niskoj temperaturi, neophodno je sušiti suvim vazduhom! Vazduhom od koga je prethodno oduzeta vlaga. Ovo se obezbedjuje u sušari sa zatvorenim sistemom zato što ona poseduje zonu sušenja namirnica i zonu sušenja vazduha!

Takođe, u sušari OPTIMONIA "ZS", odabranom brzinom strujanja vazduha, postiže se najpovoljniji režim sušenja.
Visoke temperature usporavaju proces sušenja zato što se tada stvara kora na površini ploda koja blokira isparavanje vode i na taj način usporava sušenje.

Zašto je još potrebno sušiti na nižoj temperaturi (što je preporuka svih recepata generalno za sve vrste voća, povrća i svega što se suši)?

Zato što se tako čuvaju vitamini i aromatična jedinjenja u suvom proizvodu koji-a su nestabilni i gube se na temperaturama već iznad 45°C, time se znatno uvećava kvalitet suvog voća kako u pogledu biološke-hranljive vrednosti, tako i pogledu ukusa, mirisa i izgleda suvog proizvoda (u kondenzacionoj sušari očuvana je prirodna boja proizvoda, dok u otvorenom sistemu voće potamni i znatno promeni boju).

5 - Iz sušare sa zatvorenim sistemom suvi proizvodi su neuporedivo čistiji u odnosu na one sušene u otvorenom sistemu.

ZAŠTO?

Zato što u zatvorenom sistemu jedan isti vazduh stalno kruži iz tople u hladnu komoru, dok se kod otvorenog sistema konstantno ubacuje nov vazduh prepun prašine, koja ostaje na lepljivoj površini voća. Tako se svakom promenom vazduha ubacuje i nečistoća, uvek prisutna u vidu prašine i mikroorganizama, koja se nužno nalazi uvek i u najčistijem spoljašnjem vazduhu.

Ne treba posebno isticati kakva sigurnost se na taj način obezbeđuje u pogledu higijene namirnica, kako za proizvođača tako i za kupce sušenih proizvoda iz zatvorenog sistema.

Svakako da je moguće dobiti čistoću i u otvorenim sistemima ali uz znatna ulaganja i povećanja troškova proizvodnje i dodatna povećanja troškova eksploatacije.

6 - Sušaru sa zatvorenim sistemom možete koristiti u zatvorenom prostoru bez dodatnog ulaganja.

ZAŠTO?

Zato što iz sušare sa zatvorenim sistemom izlazi voda a ne para koja brzo zasiti zatvorenu prostoriju i ONEMOGUĆAVA DALJE SUŠENJE.

7 - Sušenje u zatvorenom sistemu obezbeđuje najstrožije sertifikate kvaliteta.

ZAŠTO?

Zbog svega predhodno navedenog!

*Rezultati dobijeni probom u konkretnim uslovima