“ZS” Vakuumska sušara

Poznato je da se temperatura ključanja povećava sa povećanjem pritiska (ekspres lonac) i smanjuje sa smanjenjem pritiska. Vakuumske sušare koriste snižen pritisak kako bi snizile temperaturu ključanja pa tako i isparavanja vode i tako snizile temperatura sušenja, čime se povećava kvalitet proizvoda. Prepreka široj primeni vakuumskih sušara je njihova cena koja se znatno uvećava sa povećanjem kapaciteta – već iznad nekoliko stotina kilograma. Tako da se vakuumsko sušenje koristi pretežno za posebne potrebe kada ne postoji alternativa, kao što je proizvodnja lekova i td.

"ZS" Liofilizator

Liofilizator je posebna varijanta vakuumskog sušenja, gde je pored znatno sniženog pritiska potrebna i izrazito niska temperatura, kako bi se stekli uslovi potrebni za sublimaciju tj. direktno prelaženje leda u gas - bez prelaženja leda u tečnost, pa u gas. Jasno je da postizanje i održavanje ovih uslova zahteva izrazito složen, pa time i skup uređaj i izuzetno visoku potrošnju energije. Nesumnjivo se ovim načinom dobija visok kvalitet osušenog proizvoda, ali je pitanje koliko je to opravdano kada se primeni savremen ekonomski pristup, prema kome odnos cene i kvaliteta određuje upotrebu neke tehnologije. Naše je mišljenje da hrana ne sme da bude skupa i da liofilizator u upotrebi za proizvodnju sušenog voća i povrća nema opravdanje u poređenju sa kondenzacionim sistemom sa toplotnom pumpom čiji proizvodi neznatno zaostaju po kvalitetu u odnosu na proizvode iz liofilizatora. U uslovima ekonomski opravdanog poslovanja i sve skuplje energije, ne sme se ignorisati činjenica da je liofilizator 10 do 20 puta skuplji u nabavnoj ceni, a 20 do 30 puta skuplji u eksploataciji.

“ZS” Kondenzaciona sušara

Kod kondenzacionih sušara povećanje kvaliteta snižavanjem temperatura sušenja postignuto je na mnogo efikasniji i jeftiniji način tj. suši se suvim vazduhom – vazduhom od koga je predhodno oduzeta vlaga hlađenjem. Stalno ubacivanje suvog vazduha u komoru za sušenje snižava relativnu vlažnost u komori i na taj način ubrzava sušenje tj. omogućava sušenje na nižoj temperaturi. Takođe kondenzaciona sušara je zatvoren sistem sa svim prednostima koje nosi zatvoren sistem kao što su: visok kvalitet osušenog proizvoda, suši na nizak stepen vlažnosti kada je namirnica pogodna za mlevenje, nema prljanja proizvoda tokom sušenja, visoka kontrola procesa sušenja i td. Kondenzaciona sušara ima i dodatne prednosti kao što je mogućnost sušenja u atmosferi inertnog gasa kao što su ugljendioksid, azot i td.
Ono što kondenzacione sušare izuzima od ostalih zatvorenih sistema je bitno niža početna cena i niska potrošnja električne energije - liofilizator potroši i do 30 puta više energije u toku proizvodnog ciklusa sušenja.
Posebno ističemo da je jedino kondenzaciono sušenje “prirodan” način sušenja direktno preslikan iz stvarnih realnih uslova tj. sušenje se odvija na atmosferskom pritisku. Podsećamo vas na fenomen odbacivanja lišća u jesen kada je drvo prinuđeno da odbaci lišće kako bi sprečilo isušivanje u uslovima suvog vazduha zimi. Na ovom i na sličnim fenomenima temelji se tehnologija OPTIMONIA sušenja.