Optimonia sušare sa tehnologijom toplotne pumpe

Industrijska kondenzaciona sušara za voće, povrće, začine i lekovito bilje OPTIMONIA spada u red najkonkurentnijih sušara sa zatvorenim sistemom na tržištu. Za to je zaslužno više sofisticiranih i jedinstvenih tehničkih rešenja iza kojih stoji temeljan projekat stručnjaka OPTIMONIA tima.

U sistem kondenzacione sušare OPTIMONIA ugrađeni su sledeći podsistemi i rešenja:

  • Hladna kondenzaciona komora kao preduslov zatvorenog sistema sušenja (iz sušare ističe voda, a ne para).
  • Toplotna pumpa (koja smanjuje potrošnju energije 3 do 5 puta u odnosu na klasične otvorene sisteme i 10 do 20 puta u odnosu na druge zatvorene sisteme).
  • Delimična i potpuno automatizovana regulacija (automatska regulacija procesa – stepen automatizacije po želji kupca).

Zahvaljujući inovativnim rešenjima
Optimonia sušare imaju sledeće prednosti zatvorenog sistema sušenja:

  1. Veoma visok kvalitet sušenog proizvoda.
  2. Ekonomičnost – niski troškovi manipulacije i znatna ušteda električne energije.
  3. Povećana brzina sušenja određenih namirnica.
  4. Visoka kontrola procesa sušenja.
  5. Mogućnost sušenja na nizak stepen vlažnosti.
  6. Nema prljanja proizvoda tokom sušenja.
  7. Mogućnost sušenja u atmosferi inertnog gasa, kao što su npr. ugljendioksid i azot.

Drugi zatvoreni sistemi sušenja

Vakuumske sušare koriste snižen pritisak kako bi snizile temperaturu ključanja i isparavanja vode i tako smanjile temperaturu sušenja, čime se povećava kvalitet proizvoda. Prepreka široj primeni vakuumskih sušara je njihova cena koja se znatno uvećava sa povećanjem kapaciteta – već iznad nekoliko stotina kilograma namirnice koja se suši u jednom punjenju. Ove sušare su do 10 puta skuplje od kondenzacionih kako u nabavnoj ceni, tako i u eksploataciji.

Liofilizator je posebna varijanta vakuumske sušare, gde je potrebno ostvariti izrazito nizak pritisak kako bi se stvorili uslovi potrebni za sublimaciju, tj. direktno prelaženje leda u gas. Postizanje i održavanje ovih uslova zahteva izrazito složen, pa time i skup uređaj i izuzetno visoku potrošnju energije. Nesumnjivo se ovim načinom dobija visok kvalitet osušenog proizvoda, ali je pitanje koliko je to opravdano sa ekonomske tačke gledišta gde odnos cene i kvaliteta određuje upotrebu neke tehnologije. U poređenju sa kondenzacionim sistemom sa toplotnom pumpom proizvodi neznatno zaostaju po kvalitetu u odnosu na proizvode iz liofilizatora. U uslovima ekonomski opravdanog poslovanja i sve skuplje energije ne ignorišemo činjenicu da je liofilizator 10 do 20 puta skuplji u nabavnoj ceni, a 15 do 20 puta skuplji u eksploataciji.

Ono što kondenzacione sušare izuzima od ostalih zatvorenih sistema je 10 do 20 puta niža početna cena i 10 do 20 puta manja potrošnja električne energije u jednom ciklusu sušenja. Posebno ističemo da je jedino kondenzaciono sušenje “prirodan” način sušenja direktno preslikan iz stvarnih realnih uslova tj. sušenje se odvija na atmosferskom pritisku.

Kombinovani sistemi

Kombinovani sistemi sa toplotnom pumpom obezbeđuju delimičnu uštedu energije, jer pored toplotne pumpe uglavnom koriste i električne grejače kao dodatni energent. Ovakvi sistemi su poluzatvoreni, u njima se obavlja povremena izmena vazduha sa spoljašnjom sredinom pa je samim tim i kvalitet sušenog proizvoda lošiji nego u zatvorenim sistemima.

Otvoren sistem sušenja

Otvoren sistem je klasičan sistem sušenja.

Sušare sa otvorenim sistemom za grejanje koriste različite vidove energije: fosilna goriva, drva i električne grejače.

Ovakav način sušenja je prevaziđen iz više razloga, a prvenstveno jer su veliki potrošači energije koju dobijaju većinom iz fosilnih goriva i drveta i veliki su emiteri ugljendioksida i štetnih gasova što je danas ekološki neprihvatljivo. Sušenje u takvim sistemima rizikuje prljanje proizvoda koji se suši, proces se odvija na visokim temperaturama, a proizvod iz otvorenog sistema je najlošijeg kvaliteta.

Na tržištu hrane raste potražnja
za proizvodima koji su konzervirani bez
konzervansa i hemijskih sredstava.
To se potiže sušenjem, koji je potpuno
prirodan način konzervisanje hrane.